Súčasnosť

Súčasnosť

Výzva na zadanie podprahovej zákazky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec DRŽKOVCE
v zastúpení: Mgr. Vojtech Galo, starosta obce
IČO: 00590533
DIČ: 2021132674
č.účtu: 27322392/0200
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
S í d l o
Obec (mesto): Držkovce č. 76
PSC: 982 62 Gemerská Ves
Telefón: 047/5596436, 0908/495220
e-mail: obecdrzkovce@zoznam.sk

2.Názov zákazky:
Rekonštrukcia a nadstavba kultúrneho domu Držkovce

Opis zákazky: Jedná sa o zhotovenie stavebných prác na objekte kultúrneho domu. Účelom stavby je vytvorenie nových priestorov. Prístavbou sa kultúrna sála rozšíri o knižnicu s čitárňou, čajovú kuchyňu a hygienické zariadenie. Nadstavbou sa vytvoria priestory na klubovú činnosť mládeže s hygienickým príslušenstvom , internetová miestnosť a fitnes.

Popis skutkového stavu: Kultúrny dom bol postavený v 60.tich rokoch minulého storočia. Je prízemná so sedlovou strechou bez podpivničenia, je murovaná z nepálených tehál hr. 650 mm, strop je drevený trámový, strecha je drevená tesárska, krytina je z pálených škridiel. Objekt slúži ako kultúrny dom bez hygienických zariadení Na prízemí sa nachádza iba kultúrna sála a šatňa pre účinkujúcich.

Prestavba kultúrneho domu: Budova je murovaná z plných nepálených tehál, okná a dvere sú drevené. Prístavba je murovaná z veľkoreozmerových tehál. Prevedie sa výmena strešnej krytiny a krovu. V rámci stavebných úprav sa vymenia podlahy, vybudujú sa nové priečky, nové povrchové úpravy a obvodové múry. Zosilní sa strop v mieste zabudovania podkrovia. Stropná konštrukcia bude spriahnutá železobetónová.
Inžinierske siete: Zásobovanie pitnou vodou je z jestvujúcej prípojky z centrálneho zdroja. Splašky sú zachytené do žumpy s objemom 25 m3. Žumpa je betónová novonavrhnutá. Elektrická energia je privedená z miestnych rozvodov.

Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Rekonštrukcia a nadstavba KD – vlastný objekt
Časť: HSV, PSV
Časť: elektromontáže
Časť: zdravotevhnická inštalácia
SO 02 Kanalizačná prípojka a žumpa 25 m3
SO 03 Vodovodná prípojka a vodovodná šachta


Projektové parametre:
Zastavaná plocha: 284,52 m2
Obostavaný priestor: 1574,29 m3
Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch, v projektovej dokumentácii a vo výkaze– výmer.
Miesto zhotovenia prác: Obec Držkovce, na parcele č.p.KN 194/5 v k.ú. Držkovce
3.Štatistická klasifikácia:
45.22.12 – montáž strešných konštrukcií a pokrývačské práce
45.22.20 – izolačné práce proti vode
45.25.50 – murovanie a murárske práce
45.31.11 – elektroinštalačné práce v budovách obytných
45.33.20 – inštalovanie rozvodov vody a kanalizácie v stavebných objektoch
45.41.10 – omietkarske práce
45.44.21 – maľby a nátery interiérov budov
45.44.22 – maľby a nátery exteriérov budov
45.45.13 – ostatné kompletačné a dokončovacie práce

4.Rozsah zákazky:. Rozsah zákazky je špecifikovaný v súťažných podkladoch a vo výkaze výmer.

7. Rozdelenie zákazky na časti: NIE

Uchádzač musí predložiť ponuku na celú zákazku, čiastkové plnenie sa nepripúšťa.
8. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE
9.Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie uskutočnenia prác:
Do: 10 mesiacov

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: Predmet zákazky sa bude financovať v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čiastočne z rozpočtu verejného obstarávateľa a z finančných prostriedkov získaných fondov EÚ.
- Verejný obstarávateľ na plnenie predmetu zmluvy neposkytuje preddavok.
Úhrada na základe faktúr predložených zhotoviteľom a odsúhlasených obstarávateľom za skutočne prevedené práce mesačne v zmysle podmienok dohodnutých v zmluve o dielo.

11. Podmienky účasti uchádzačov:
§ 26 ods. 1 písm. f)
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
predloženie aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesnou organizáciou - v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu obstarávania - (v originálnom vyhotovení alebo overenej kópii) - alebo overená kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.

Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:

Uviesť podmienky:

§ 28 ods. 1 písm. g) – údajmi o odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác
dokladom o odbornej spôsobilosti v obore obstarávania v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z. a zákona č. 554/2001 Z.z., zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. – na výkon činnosti stavbyvedúci v rozsahu:
POZEMNÉ STAVBY – pričom držiteľ tohto osvedčenia musí byť v pracovnom pomere s uchádzačom - predložiť fotokópiu osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky a originál odtlačku pečiatky a originálnym podpisom spôsobilej osoby.

- § 28 ods. 1 písm. i) – údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce 3 roky

§ 28 ods. 1 písm.j) – údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác


Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
úplnosť obstarávateľom požadovaných dokladov podľa bodu 11. výzvy na predloženie ponuky


12. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:

Miesto:
adresa obstarávateľa uvedená v bode 1:
Obec Držkovce, obecný úrad č. 76, 982 62 Gemerská Ves
Súťažné podklady sa budú vydávať:
- v pracovných dňoch od: 7.30 hod. do: 15.30 hod. na základe písomnej žiadosti
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: - osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou
- do šiestich dní odo dňa doručenia žiadosti

Úhrada za súťažné podklady:
- sa nevyžaduje


13. Lehota na predkladanie ponúk:

deň:22. mesiac: 06 rok: 2009 hodina: do 16.00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1:
Obec Držkovce, obecný úrad č. 76, 982 62 Gemerská Ves

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí byť doručená v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača s označením: „POZOR SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“ s heslom súťaže: „Prestavba KD“


14. Otváranie obálok s ponukami:
deň: 23. mesiac: 06 rok: 2009 hodina: o 10.00 hod.
Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk (štatutárni zástupcovia alebo písomne poverená osoba uchádzača).

Miesto otvárania obálok s ponukami: Obecný úrad Držkovce


15. Kritériá na hodnotenie ponúk
najnižšia cena zákazky vrátane DPH

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:

deň: 15. mesiac: 07. rok: 2009


17. Ďalšie informácie obstarávateľa : Uchádzači sa zúčastňujú vo verejnom obstarávaní na vlastné náklady a predložením ponuky nevzniká uchádzačom nárok na úhradu nákladov. Predložené doklady sa nevracajú uchádzačom späť.


V Držkovciach, dňa 05.06.2009


Mgr. Vojtech G a l o
Starosta


Vypracovala: Ing. Monika Demjénová
reg.č. OS: A0111-056-2001